samhuri.net


By Sami Samhuri

→ Yak shaving

The best plain-english explanation of yak shaving I have seen.